สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (65097763677) ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet M552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 กันยายน 2565)