สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันที่เสนอ : ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
วันที่อนุมัติ : ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖