สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ ชุด สืบสานงานพัฒนา

พบจำนวน 112 รายการ
ปี 2563 : ตอนที่ 60 อ่างเก็บน้ำพระปรง แหล่งน้ำที่ยั่งยืน พัฒนาและฟื้นคืนชีวิตแก่ราษฎร

ปี 2563 : ตอนที่ 60 อ่างเก็บน้ำพระปรง แหล่งน้ำที่ยั่งยืน พัฒนาและฟื้นคืนชีวิตแก่ราษฎร

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 59 ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ปี 2563 : ตอนที่ 59 ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

รายละเอียด

ปี 2563 :ตอนที่ 58 บ้านนาเกียน น้อมนำแนวพระราชดำริ สู่การอนุรักษ์ผืนป่า  พัฒนาชีวิตราษฎร

ปี 2563 :ตอนที่ 58 บ้านนาเกียน น้อมนำแนวพระราชดำริ สู่การอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาชีวิตราษฎร

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 57 จากน้ำพระราชหฤทัย สู่สายธารชีวิตบ้านธนูศิลป์

ปี 2563 : ตอนที่ 57 จากน้ำพระราชหฤทัย สู่สายธารชีวิตบ้านธนูศิลป์

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 56 สืบสานพระราชปณิธาน สู่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยฯ

ปี 2563 : ตอนที่ 56 สืบสานพระราชปณิธาน สู่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยฯ

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 55 โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวฯ สู่การพลิกฟื้นชีวิตราษฎร

ปี 2563 : ตอนที่ 55 โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวฯ สู่การพลิกฟื้นชีวิตราษฎร

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 54 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านปางขอน ขยายองค์ความรู้  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 54 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านปางขอน ขยายองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 53 บ้านปางขอน ฟื้นฟูผืนป่า สู่การพัฒนาชีวิตราษฎร

ปี 2563 : ตอนที่ 53 บ้านปางขอน ฟื้นฟูผืนป่า สู่การพัฒนาชีวิตราษฎร

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 52 น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม

ปี 2563 : ตอนที่ 52 น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 51 ห้วยเมืองงาม ปกป้องผืนป่า รักษาแหล่งน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ปี 2563 : ตอนที่ 51 ห้วยเมืองงาม ปกป้องผืนป่า รักษาแหล่งน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 50 มานะ อุตสาหะ สู่แนวทางแห่งความพอเพียง

ปี 2563 : ตอนที่ 50 มานะ อุตสาหะ สู่แนวทางแห่งความพอเพียง

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 49 โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 49 โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 48 มุ่งมั่นและพัฒนา สู่แนวทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 48 มุ่งมั่นและพัฒนา สู่แนวทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 47 เกษตรผสมผสาน สู่วิถีแห่งความยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 47 เกษตรผสมผสาน สู่วิถีแห่งความยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 46 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ขยายองค์ความรู้ สู่วิถีความพอเพียง

ปี 2563 : ตอนที่ 46 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ขยายองค์ความรู้ สู่วิถีความพอเพียง

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 45 กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ยึดหลักพอเพียง ขยายองค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 45 กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ยึดหลักพอเพียง ขยายองค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 44 เศรษฐกิจพอเพียง สู่การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 44 เศรษฐกิจพอเพียง สู่การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 43 เศรษฐกิจพอเพียงแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

ปี 2563 : ตอนที่ 43 เศรษฐกิจพอเพียงแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 42 โครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิฯ สู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 42 โครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิฯ สู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 41 น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 41 น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>