ประกาศข่าว:
 • ขนาดตัวอักษร:
 • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 70 รายการ
ปี 2563 ข่าวที่ 25 : ฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่งเสริมการเกษตรให้ราษฎรกินดี อยู่ดี ด้วยพระราชมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปี 2563 ข่าวที่ 25 : ฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่งเสริมการเกษตรให้ราษฎรกินดี อยู่ดี ด้วยพระราชมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 24 : ฝายบ้านขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี แผ่นดินทองของเกษตรกร พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปี 2563 ข่าวที่ 24 : ฝายบ้านขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี แผ่นดินทองของเกษตรกร พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 23 : เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาอุทกภัย พร้อมเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก

ปี 2563 ข่าวที่ 23 : เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาอุทกภัย พร้อมเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 22 : องคมนตรี ติดตามผลสัมฤุทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี "คลองภักดีรำไพ" ช่่วยบรรเทาอุทกภัย - อ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายฯ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ปี 2563 ข่าวที่ 22 : องคมนตรี ติดตามผลสัมฤุทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี "คลองภักดีรำไพ" ช่่วยบรรเทาอุทกภัย - อ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายฯ แก้ปัญหาภัยแล้ง

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 21 : องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ราษฎรมีน้ำใช้ทำการเกษตร

ปี 2563 ข่าวที่ 21 : องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ราษฎรมีน้ำใช้ทำการเกษตร

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 20 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณ ด้านแหล่งน้ำช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ข่าวที่ 20 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณ ด้านแหล่งน้ำช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 19 : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ ขยายองค์ความรู้ ส่งเสริมเกษตรกรไทย เหนือจรดใต้ สร้างรายได้ คุณภาพส่งออก

ปี 2563 ข่าวที่ 19 : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ ขยายองค์ความรู้ ส่งเสริมเกษตรกรไทย เหนือจรดใต้ สร้างรายได้ คุณภาพส่งออก

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 18 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ขยายผลองค์ความรู้ สนับสนุนอาหารกลางวันสู่สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร

ปี 2563 ข่าวที่ 18 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ขยายผลองค์ความรู้ สนับสนุนอาหารกลางวันสู่สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 17 : โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังฯ พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎร

ปี 2563 ข่าวที่ 17 : โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังฯ พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎร

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 16 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชวนชม "ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" สืบสานรักษา ต่อยอด เรียนรู้สู้วิถีใหม่

ปี 2563 ข่าวที่ 16 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชวนชม "ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" สืบสานรักษา ต่อยอด เรียนรู้สู้วิถีใหม่

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 15 : "ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ" จัดอบรมฟรี ขยายผลองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร เพิ่มรายได้ สุู้โควิด 19

ปี 2563 ข่าวที่ 15 : "ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ" จัดอบรมฟรี ขยายผลองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร เพิ่มรายได้ สุู้โควิด 19

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 14 : โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ขยายผลพื้นที่บุกรุก ต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพให้ราษฎร

ปี 2563 ข่าวที่ 14 : โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ขยายผลพื้นที่บุกรุก ต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพให้ราษฎร

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 13 : มหัศจรรย์ แห่งศูนย์ฯ ภูพาน สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเกษตรกร

ปี 2563 ข่าวที่ 13 : มหัศจรรย์ แห่งศูนย์ฯ ภูพาน สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเกษตรกร

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 12 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตร ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่

ปี 2563 ข่าวที่ 12 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตร ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 11 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สร้างแปลงเทคโนโลยีการเกษตร ส่งต่อองค์ความรู้ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร สู้ภัยโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2563 ข่าวที่ 11 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สร้างแปลงเทคโนโลยีการเกษตร ส่งต่อองค์ความรู้ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร สู้ภัยโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 10 : ศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ฯ ขยายผล เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรกร ปลูก "ทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษ" มุ่งสู่มาตรฐานส่งออก GAP

ปี 2563 ข่าวที่ 10 : ศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ฯ ขยายผล เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรกร ปลูก "ทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษ" มุ่งสู่มาตรฐานส่งออก GAP

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 9 : อยู่บ้าน ไม่หยุดเรียนรู้ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด19 ผ่านสื่อออนไลน์ กับศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม

ปี 2563 ข่าวที่ 9 : อยู่บ้าน ไม่หยุดเรียนรู้ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด19 ผ่านสื่อออนไลน์ กับศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 8 : "เศรษฐกิจพอเพียง" หนทางอยู่รอดในวิกฤตโควิด 19 มีอาชีพ มีรายได้ ขยายผลการเรียนรู้ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ปี 2563 ข่าวที่ 8 : "เศรษฐกิจพอเพียง" หนทางอยู่รอดในวิกฤตโควิด 19 มีอาชีพ มีรายได้ ขยายผลการเรียนรู้ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 7 : "สวนผักวัยรุ่น"ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ตามรอยพระราชดำริ

ปี 2563 ข่าวที่ 7 : "สวนผักวัยรุ่น"ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ตามรอยพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 6 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายผลสำเร็จ ต่อยอดเพาะเห็ดเศรษฐกิจทำง่ายรายได้ดี

ปี 2563 ข่าวที่ 6 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายผลสำเร็จ ต่อยอดเพาะเห็ดเศรษฐกิจทำง่ายรายได้ดี

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 > >>