สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 ข่าวที่ 21 : องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ราษฎรมีน้ำใช้ทำการเกษตร

ออกอากาศ: 23 พฤศจิกายน 2563