สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

ออกอากาศ: 25 พฤษภาคม 2561