สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 10 : 37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

ออกอากาศ: 07 กุมภาพันธ์ 2562