สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 5 : การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2562