สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 7 : ประกวดผลงานหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7

ออกอากาศ: 07 กุมภาพันธ์ 2562