สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอินเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งท่องเที่ยวคู่ความรู้

ออกอากาศ: 20 เมษายน 2563