สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 4 เริ่มจากศูนย์ ก้าวตามรอย...สู่ความสำเร็จ

ออกอากาศ: 08 พฤษภาคม 2563