สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

2563 : ตอนที่ 8 (2) : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

ออกอากาศ: 23 พฤศจิกายน 2563