สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

2563 : ตอนที่ 9 : 39 ปี สำนักงาน กปร.

ออกอากาศ: 23 พฤศจิกายน 2563