ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี ชุด สืบสานพระราชดำริ...สร้างสุขปวงประชา

พบจำนวน 45 รายการ
ตอนที่ 45 :  พระบารมีดับทุกข์เข็นราษฎรตำบลบ้านดง

ตอนที่ 45 : พระบารมีดับทุกข์เข็นราษฎรตำบลบ้านดง

รายละเอียด

ตอนที่ 44 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินฯ บ้านห้วยลึก

ตอนที่ 44 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินฯ บ้านห้วยลึก

รายละเอียด

ตอนที่ 43 : ฝายห้วยโสกรัง น้ำพระราชหฤทัยสู่ถิ่นทุรกันดาร

ตอนที่ 43 : ฝายห้วยโสกรัง น้ำพระราชหฤทัยสู่ถิ่นทุรกันดาร

รายละเอียด

ตอนที่ 42 : ปกป่า ป้องน้ำ ด้วยพระบารมีพระแม่ของแผ่นดินไทย

ตอนที่ 42 : ปกป่า ป้องน้ำ ด้วยพระบารมีพระแม่ของแผ่นดินไทย

รายละเอียด

ตอนที่ 41 : น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

ตอนที่ 41 : น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 40 : อ่างเก็บน้ำแม่แคม แหล่งน้ำสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ตอนที่ 40 : อ่างเก็บน้ำแม่แคม แหล่งน้ำสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

รายละเอียด

ตอนที่ 39 : โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) หัวหิน - ชะอำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 39 : โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) หัวหิน - ชะอำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 38 : พระปฐมบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 10

ตอนที่ 38 : พระปฐมบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 10

รายละเอียด

ตอนที่ 37 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร

ตอนที่ 37 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียด

ตอนที่ 36 : อ่างเก็บน้ำคลองมดแดงฯ สร้างสุขเพื่อราษฎร

ตอนที่ 36 : อ่างเก็บน้ำคลองมดแดงฯ สร้างสุขเพื่อราษฎร

รายละเอียด

ตอนที่ 35 : โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 35 : โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 34 : โครงการจักรยานพระราชทาน เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย

ตอนที่ 34 : โครงการจักรยานพระราชทาน เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย

รายละเอียด

ตอนที่ 33 : โครงการพัฒนาตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย สร้างสุขเพื่อประชาชน

ตอนที่ 33 : โครงการพัฒนาตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย สร้างสุขเพื่อประชาชน

รายละเอียด

ตอนที่ 32 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 32 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 31 : น้ำพระราชหฤทัยพลิกฟื้นชีวิต สู่โครงการจัดหาน้ำฯ ตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง

ตอนที่ 31 : น้ำพระราชหฤทัยพลิกฟื้นชีวิต สู่โครงการจัดหาน้ำฯ ตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

ตอนที่ 30 : โครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตรัง

ตอนที่ 30 : โครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตรัง

รายละเอียด

ตอนที่ 29 : อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว แหล่งน้ำสร้างขีวิตราษฎรอำเภอห้วยยอด

ตอนที่ 29 : อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว แหล่งน้ำสร้างขีวิตราษฎรอำเภอห้วยยอด

รายละเอียด

ตอนที่ 28 : สะพานแห่งพระเมตตา "สิริกฤตานุกูล"

ตอนที่ 28 : สะพานแห่งพระเมตตา "สิริกฤตานุกูล"

รายละเอียด

ตอนที่ 27 : มูลนิธิกาญจนบารมี สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ผู้ป่วยมะเร็ง

ตอนที่ 27 : มูลนิธิกาญจนบารมี สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ผู้ป่วยมะเร็ง

รายละเอียด

ตอนที่ 26 : สายธารพระเมตตา สู่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา

ตอนที่ 26 : สายธารพระเมตตา สู่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>