สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 26 : สายธารพระเมตตา สู่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2562