สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 28 : สะพานแห่งพระเมตตา "สิริกฤตานุกูล"

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2562