สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 29 : อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว แหล่งน้ำสร้างขีวิตราษฎรอำเภอห้วยยอด

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2562