สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 30 : โครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตรัง

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2562