สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 31 : น้ำพระราชหฤทัยพลิกฟื้นชีวิต สู่โครงการจัดหาน้ำฯ ตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2562