สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 32 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2562