สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 33 : โครงการพัฒนาตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย สร้างสุขเพื่อประชาชน

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2562