สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 35 : โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2562