สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 36 : อ่างเก็บน้ำคลองมดแดงฯ สร้างสุขเพื่อราษฎร

ออกอากาศ: 15 สิงหาคม 2562