สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 37 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร

ออกอากาศ: 15 สิงหาคม 2562