สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 40 : อ่างเก็บน้ำแม่แคม แหล่งน้ำสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ออกอากาศ: 15 สิงหาคม 2562