สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 41 : น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

ออกอากาศ: 15 สิงหาคม 2562