สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 44 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินฯ บ้านห้วยลึก

ออกอากาศ: 20 กันยายน 2562