สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 45 : พระบารมีดับทุกข์เข็นราษฎรตำบลบ้านดง

ออกอากาศ: 20 กันยายน 2562