สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 77 : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

ออกอากาศ: 03 ตุลาคม 2561