สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 88 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ออกอากาศ: 03 ตุลาคม 2561