สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 90 : โครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10

ออกอากาศ: 03 ตุลาคม 2561