สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 17 มิถุนายน 2565

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 10

-------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

     ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไว้อย่างมากมาย ครอบคลุมในทุกสาขาการพัฒนาและวิถีชีวิตของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฉพาะพระราชดำริที่ได้ดำเนินการเป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น บัดนี้นับได้มากกว่า 4,000 โครงการ แนวพระราชดำริทั้งหลายนี้ เป็นการตกผลึกแห่งพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงผสมผสานระหว่างหลักวิชา ประสบการณ์ และบริบทแวดล้อม เกิดเป็นหลักการทรงงาน ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาด้านต่างๆ ที่วางรากฐานอยู่บนหลัก“ภูมิสังคม” อาทิ ทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน ฝายชะลอน้ำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซึ่งล้วนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับสรรเสริญและน้อมนำไปปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดา โดยพระราชทาน พระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเวลาร่วม 40 ปี มีความเห็นว่าการขับเคลื่อนให้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั้น เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งหลายอยู่แล้ว แต่ยังเป็นไปในลักษณะที่เน้นภารกิจขององค์กรของตนหรือความถนัดของตนเป็นหลัก ดังนั้น หากมีช่องทางให้ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เหล่านี้ได้ร่วมรับรู้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ หลักการทรงงาน ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ในภาพรวมอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการอยู่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสองประการได้แก่ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประโยชน์ต่อการสร้างสมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายคือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ สมดังพระราชดำริที่พระราชทานในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างมีบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่ประชาชน ความว่า...กรมกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน ได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกัน... ก็หมายถึงว่าที่สำคัญปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...

      สำนักงาน กปร. จึงได้ร่วมมือกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดหลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำหรับผู้บริหารสังกัดสำนักงาน กปร. และภาคส่วนอื่นๆ ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้สมดังพระปฐมบรมราชโองการ ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป

 

2. วัตถุประสงค์

1)   เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันหลักที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ตลอดจนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับลึกซึ้ง
4)  เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 

3. กลุ่มเป้าหมาย จำนวนรุ่นละ 60 คน ดังนี้

3.1 กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาอบรม ดังนี้

(1) ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารต้น อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ อำนวยการต้นหรือชำนาญการพิเศษ (ระดับชำนาญการพิเศษต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานอำนวยการหรือหัวหน้ากลุ่มงาน)

(2) ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มีชั้นยศและรับอัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นพันเอก(พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) และพันตำรวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป

(3) พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานอื่นของรัฐต้องดำรงตำแหน่งเทียบได้กับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามข้อ (1)

(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงกำไร ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสำนักงาน กปร. เชิญให้เข้าร่วม

3.2 บุคคลตามข้อ 3.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี

(2) ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

(3) มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(4) อายุไม่เกิน 57 ปี

3.3 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน จากสำนักงาน กปร. ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากราชดำริ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการน้อมนำหลักการทรงงานและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

3.4 การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม สำนักงาน กปร. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการศึกษาอบรมและความเป็นเครือข่ายความร่วมมือ สำนักงาน กปร. อาจพิจารณายกเว้นให้ผู้ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กำหนดเข้ารับการอบรมได้

 

4. การรับการสมัคร

1) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565*

2) หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้คัดเลือกและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติฯ สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม

3) เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยติดในใบสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

 

5. วิธีการ สถานที่และระยะเวลาฝึกอบรม

1) วิธีการศึกษาอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา การศึกษาดูงานในประเทศ
และการปฏิบัติจริงโดยจัดทำโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่ตกลงร่วมกันของรุ่น รวมถึงการนำเสนอโครงการดังกล่าวภายหลังจากสำเร็จการศึกษาอบรม

2) สถานที่ศึกษาอบรม

2.1 หลักสูตรที่เป็นการบรรยาย จำนวน 12 วัน ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน กปร.

2.2 สถานที่ศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 - 5 วัน

3) ระยะเวลาศึกษาอบรม* ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 17 มิถุนายน 2565 โดยปกติสัปดาห์ละ 3 วัน
(วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ ยกเว้นกรณีศึกษาดูงาน) รวม 23 วัน เป็นการบรรยายในชั้นเรียน 12 วัน และศึกษาดูงาน
ในประเทศ 11 วัน

ทั้งนี้ กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

6. งบประมาณ

ใช้งบประมาณของสำนักงาน กปร. ปี 2565 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม
เป็นต้น

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนในฐานะสถาบันหลักที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

2) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารจัดการตลอดจนหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับลึกซึ้งจนพร้อมที่จะนำไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3) มีผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการแปลงผลจากการเข้ารับการอบรมไปสู่ภาคปฏิบัติ เช่น โครงการพัฒนาตัวอย่างและรายงานการศึกษาของกลุ่ม เป็นต้น

4) มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของผู้บริหารในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งแบบบูรณาการ

*หมายเหตุ : กำหนดการต่างๆ จะพิจารณา กำหนดแน่นอน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คลี่คลาย

 

8. การประเมินผล

โครงการกำหนดเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของหลักสูตร ดังนี้

1) ผู้สำเร็จการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลาทั้งหมด

2) ผู้สำเร็จการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1 ระดับ เมื่อเทียบกับก่อนการอบรม

3) ผู้สำเร็จการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และระดับปานกลางขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

4) ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มการทดสอบ

 

9. เงื่อนไขการสำเร็จการอบรม

1) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลาทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 20 วัน) จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา

2)ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดทำโครงการพัฒนาตัวอย่างในพื้นที่ที่ตกลงร่วมกันของรุ่นและจัดทำรายงานโครงการพัฒนาดังกล่าวเป็นรูปเล่ม

3) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาของกลุ่ม ภายในเวลาที่ผู้บริหารหลักสูตรกำหนด

-------------------------------

กำหนดการศึกษาอบรม
หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ ๑๐
ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สำนักงาน กปร. ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร

 

วัน เดือน ปี

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สัปดาห์ที่ ๑

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

 - ลงทะเบียน (๐๘.๓๐น.)

   แนะนำหลักสูตร

โดย
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

- การสอบวัดควารู้

พิธีเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

วิทยากร
นายจรัลธาดา กรรณสูตองคมนตรี

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์สุพัฒน์ สังข์สายศิริกุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ - วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

ศึกษาดูงาน  ณ  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  (๓ วัน ๒ คืน)

สัปดาห์ที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

วิทยากร รศ.ดร.จิรายุ  อิศรางกูรฯ

การบริหารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

วิทยากร เลขาธิการ กปร.

การหาประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนา

วิทยากร อ.ดร.วิชัย  รูปขำดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและของไทย

กับการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในมุมมองของภาคเอกชน

วิทยากร  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร

วิทยากร นางสาวทวินันท์  คงคราญ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูป

วิทยากร  ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

อดีตเลขาธิการ สศช.

สัปดาห์ที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๕ - วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

และศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

(๓ วัน ๒ คืน)

สัปดาห์ที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทการพัฒนาของโลกในอนาคต

วิทยากร  อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เสวนาการน้อมนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

วิทยากร  ตัวแทนจาก ๓ ภาคส่วน

ภาคการเกษตร(ทฤษฎีใหม่)/ ภาคประชาชน/ ภาคธุรกิจ

วันศุกร์ที่ ๒๐พฤษภาคม ๒๕๖๕

การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง

วิทยากร รศ.ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ

วิทยากร ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภูมิคุ้มกันประเทศไทย

วิทยากร ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม  วัฒนชัย

องคมนตรี

ทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร : จากการผลิตสู่การตลาด

(ทฤษฎีใหม่ : การจัดการตลาดเพื่อชุมชน)

วิทยากร นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

สัปดาห์ที่ ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะโลกรวน

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช.

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ใน
ราชวงศ์จักรีกับการพัฒนาประเทศ

วิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

เดินทางไปพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อ

ธรรมะสำหรับผู้บริหารเพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ

โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)

วันเสาร์ที่ ๒๘พฤษภาคม ๒๕๖๕

Thailand .

วิทยากร รศ.ดร.เจษฎ์ โทณวณิก

การนำเสนอรายงานการศึกษาของกลุ่ม

วิพากษ์การนำเสนอ โดย

อ.ดร.วิชัย รูปขำดี และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัปดาห์ที่ ๖

วันอังคารที่ ๗  -วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ศึกษาดูงาน  ณ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยะลา

ชมสกายวอร์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนมาร์คแห่งใหม่ของ อ.เบตง จ.ยะลา

(๕ วัน ๔ คืน)

สัปดาห์ที่ ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

Design Thinking for Sufficiency economy

วิทยากร รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจริญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เสวนาแนวทางการบริหารการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

โดย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบร.๑๐
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้ดำเนินการเสวนา

การสอบ

วัดความรู้

 

         

 

โครงการฝึกอบรม นบร.รุ่นที่ 10

ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF WORD

ประกาศรายชื่อ (โหลดที่นี่)

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (โหลดที่นี่)