ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร พพร.10 (ได้ที่นี่)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร พพร.10 เพิ่มเติม (ได้ที่นี่)


 

1.    หลักการและเหตุผล

                     1.1 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไว้อย่างมากมาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผ่านการน้อมนำไปปฏิบัติทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต และพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริทั้งปวง “สิ่งใดที่ยังประโยชน์ต่อประชาชนต้องดำเนินการและขับเคลื่อนต่อไป

                     การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแต่เกิดผลในด้านการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่ามหาศาล เพราะผ่านกระบวนการศึกษา ทดลอง ประยุกต์ใช้หลักวิชาการ หลักประสบการณ์ และหลักภูมิสังคมเข้าด้วยกัน  อาทิ หลักการทรงงาน ทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ความรู้เหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนมากที่อยู่ในรูปของประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริหรือที่น้อมนำเอาพระราชดำริไปประยุกต์ใช้  ซึ่งได้มีความพยายามจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน ที่จะดึงเอาความรู้ในตัวบุคคลเหล่านี้ออกมาบริหารจัดการเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังเช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดประกวดเพื่อหาตัวแบบในแต่ละด้าน หรือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือศูนย์การเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

                     1.2 รัฐและรัฐบาลได้แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ที่จะน้อมนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้บังเกิดผลยิ่งๆ ขึ้นเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับแต่ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาจนถึงฉบับที่ 13 ก็น้อมนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                     1.3 ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าแห่งองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันมีเป้าหมายที่ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเพื่อพิทักษ์ รักษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สอดรับกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงาน กปร. จึงกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของสำนักงาน กปร. ตลอดจนแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ศ.2560 – 2564) ที่มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในลักษณะองค์รวมของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเสนอความรู้ ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มารวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ดำเนินการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการเผยแพร่ขยายผลการพัฒนาต่อไปซึ่งจากการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มาแล้ว 9 รุ่น ปรากฏว่ามีผลการประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับดีมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านวิทยากร ด้านการบริหารการฝึกอบรมและด้านผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้  อีกทั้งยังปรากฏว่าผู้ผ่านการอบรมนำเอาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในงานของตนและพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเครือข่ายสมดังวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยโครงการอบรมในรุ่นที่ 9 นั้น มีหน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงได้กำหนดโครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) เป็นรุ่นที่ 10 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น

 

2.    วัตถุประสงค์

                1) เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

                2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนี้ และความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้ดียิ่งขึ้น

                3) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                4) เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี  พ.ศ.2566 –2570

3.    กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน  55 คน

        3.1 กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาอบรม ดังนี้

                (1) ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ถึงชำนาญการพิเศษหรืออำนวยการต้น 

                (2) ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานในสังกัดองค์กรอิสระของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตาม (1)

                (3) ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ซึ่งครองยศตั้งแต่พันตรีแต่ไม่เกินพันเอก

                (4) พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานอื่นของรัฐต้องดำรงตำแหน่งเทียบได้กับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามข้อ (1)

                (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล  มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงกำไร ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสำนักงาน กปร. เชิญให้เข้าร่วม

          3.2 บุคคลตามข้อ 3.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี

                (2) ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

                (3) มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                (4) อายุไม่เกิน 53 ปี 

        3.3 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 55 คน จากสำนักงาน กปร. ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากราชดำริ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการน้อมนำหลักการทรงงานและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

       3.4 การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม  สำนักงาน กปร. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการศึกษาอบรมและความเป็นเครือข่ายความร่วมมือ สำนักงาน กปร. อาจพิจารณายกเว้นให้ผู้ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กำหนดเข้ารับการอบรมได้

4.  การรับการสมัคร

               1)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566  

               2) หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้คัดเลือกและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติฯ สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม

               3) เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร

                   - รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยติดในใบสมัคร

                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

5. วิธีการ สถานที่และระยะเวลาฝึกอบรม

               1) วิธีการศึกษาอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา การศึกษาดูงานในประเทศ และการปฏิบัติจริงโดยจัดทำโครงการพัฒนาที่ตกลงร่วมกันของรุ่น  รวมถึงการนำเสนอโครงการดังกล่าวภายหลังจากสำเร็จการศึกษาอบรม

               2) สถานที่ศึกษาอบรม

                   2.1 หลักสูตรที่เป็นการบรรยาย จำนวน 13 วัน ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน กปร.

                   2.2 สถานที่ศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครั้ง ครั้งละ 3  วัน และต่างประเทศ 1 ครั้ง                       

               3) ระยะเวลาศึกษาอบรม  ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2566 โดยปกติสัปดาห์ละ 3 วัน (วันพุธ-วันเสาร์ ยกเว้นกรณีศึกษาดูงาน) รวม 23 วัน เป็นการบรรยายในชั้นเรียน 13 วัน และศึกษาดูงานในประเทศ 6 วันและต่างประเทศ 4 วัน ทั้งนี้ กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

6.  งบประมาณ

           ใช้งบประมาณ (งบกลาง) 2,668,800 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม เป็นต้น

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                (1) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเทิดทูน และมีเครือข่ายในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

                (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างเป็นองค์รวมในหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลของการนำไปประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนและนโยบายในระดับต่าง ๆ

                (3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                (4) สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กปร. การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ และการเผยแพร่ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น              

8.  การประเมินผล

                (1) ผู้สำเร็จการอบรมตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

                (2) ผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1 ระดับในแต่ละหมวดการฝึกอบรมเมื่อเทียบกับก่อนการอบรม

                (3) ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เทคนิควิธีการฝึกอบรม และการบริหารจัดการฝึกอบรม ในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และระดับปานกลางขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

                (4) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                (5) ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายไปใช้ประโยชน์ในงานของตนอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

9. เงื่อนไขการสำเร็จการอบรม

               1) มีเวลาเข้าอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (18 วัน)

               2) นำเสนอประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริตามที่หลักสูตรกำหนด (เช่น การเล่าประสบการณ์หน้าชั้นเรียน)

               3) กลุ่มที่สังกัดส่งรายงานการศึกษาของกลุ่ม

               4) ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม

-------------------------------

      กำหนดการศึกษาอบรม

หลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ ๑๐

ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

วัน เดือน ปี

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สัปดาห์ที่ ๑

วันพุธที่ ๒๔

พฤษภาคม
๒๕๖๖

 

 - ลงทะเบียน (๐๘.๓๐น.)

   แนะนำโครงการอบรมฯ

   โดย เลขาธิการ กปร.

   แนะนำหลักสูตร

 โดย อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

  •  การสอบวัดความรู้

 

พิธีเปิดการฝึกอบรม

และบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

วิทยากร :

นายจรัลธาดา กรรณสูต

องคมนตรี

 

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 วิทยากร : ดร.บรรจบ ปิยมาตย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕

– วันเสาร์ที่ ๒๗

พฤษภาคม ๒๕๖๖

ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

โครงการระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่ อ.เลาขวัญ / วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวน ๓ วัน  ๒ คืน

สัปดาห์ที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘

มิถุนายน ๒๕๖๖

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

วิทยากร : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

บริบทโลกกับการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันศุกร์ที่

มิถุนายน ๒๕๖๖

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร : กระทรวงการต่างประเทศ

 

สำนักงาน กปร. กับการขับเคลื่อนงานพัฒนา

ตามแนวพระราชดำริ

ระดับนโยบาย

วิทยากร :

เลขาธิการ กปร.

การหาประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนา

วิทยากร : อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๑๐

มิถุนายน ๒๕๖๖

 

การบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ

วิทยากร : รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัมมนาการจัดการความรู้

โดย อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชี้แจงการทำรายงานกลุ่ม/ แบ่งกลุ่ม
ทำรายงานกลุ่ม

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

สัปดาห์ที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕

มิถุนายน ๒๕๖๖

    การแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร : ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

           การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

(Area Based Approach to Development)

วิทยากร : ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันศุกร์ที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๖

การจับประเด็น Tools Active Listening & Capturing Keyword

วิทยากร : รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม

วิทยากร : ผศ.ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๖

การจัดการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ

วิทยากร : ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์

การสื่อสารยุคดิจิทัล

วิทยากร : น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

สัปดาห์ที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ – วันเสาร์ที่ ๒๔มิถุนายน ๒๕๖๖

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริในจังหวัดนราธิวาส

จำนวน ๓ วัน  ๒ คืน

 

สัปดาห์ที่ ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

 

นวัตกรรมการบริหารโครงการ

เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

วิทยากร : รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน

และเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การจัดการความรู้และนวัตกรรมกับการพัฒนา
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร : ดร.อำพล อาภาธนากร

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

 

วันศุกร์ที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๖

ภาวะโลกรวน

วิทยากร : ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เสวนาการจัดการความรู้

โดย ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม พพร.๑๐

ดำเนินการเสวนา โดย อ.ดร.วิชัย รูปขำดี และ

และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันเสาร์ที่  ๑กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

การจัดการความรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร : นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดำริ

 

ชี้แจงการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

ชี้แจงการจัดทำ
รายงานการศึกษา
ดูงานต่างประเทศ
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

สัปดาห์ที่ ๖

วันพุธที่ ๕ -
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ศึกษาดูงาน  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (๔ วัน ๓ คืน)

 

สัปดาห์ที่ ๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

วิทยากร : สำนักงาน ป.ป.ช.

 

หลักการทรงงาน
วิทยากร : ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ภูมิคุ้มกันประเทศไทย

วิทยากร : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี

 

การจัดเตรียมการนำเสนอรายงานกลุ่ม

โดย ผู้เข้ารับการอบรม

วันเสาร์ที่ ๑๕กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

การนำเสนอรายงานการศึกษาของกลุ่ม / รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ /
รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาของรุ่น

วิพากษ์การนำเสนอ โดย

อ.ดร.วิชัย รูปขำดี และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การทดสอบวัดความรู้หลังจากศึกษาอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการอบรมและการศึกษาดูงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*update21มิย66
 

สามารถ Download ใบสมัครโครงการ พพร.รุ่นที่ 10 (ได้ที่นี่)
สามารถ Download กำหนดฝึกอบรม พพร.รุ่นที่ 10 (ได้ที่นี่)(update21มิย66)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร พพร.10 (ได้ที่นี่)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร พพร.10 เพิ่มเติม (ได้ที่นี่)