สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตฯ โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีั

บรรยาย : เมื่ีอ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖