สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฐานข้อมูลศูนย์การศึกษาและพัฒนาฯ

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และศูนย์สาขา 111 ศูนย์
ฐานข้อมูลการศึกษาทดลองและวิจัยของศูนย์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา     สถิติผู้เข้ารับการอบรม

0 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ปีงบประมาณ 2567)

0 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ปีงบประมาณ 2567)

0 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ (ปีงบประมาณ 2567)

0 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ปีงบประมาณ 2567)

0 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (ปีงบประมาณ 2567)

174,126 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ (ปีงบประมาณ 2567)