สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

CS5-แผนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สำนักงาน กปร. ปี 2553