• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้รับประโยชน์จากอ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้ใส วันนี้อยู่ดีมีสุข (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 01-11-2561)


ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  1  พฤศจิกายน  2561