สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

             เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในการนี้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายดนุชา สินธวานนท์เลขาธิการ กปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ

             เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมภายในอาคาร กปร. ณ ที่นั้น เลขาธิการ กปร.ขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวต้อนรับคณะ พร้อมทั้งกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

              จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้น “รวงผึ้ง” จำนวน ๑ ต้น ก่อนประทับรถพ่วงพระที่นั่งเสด็จผ่านจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง เสด็จ ฯ ไปยังหน่วยสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชังอ่าวคุ้งกระเบน ทอดพระเนตรการให้อาหารปลา ทรงปล่อยปลานวลจันทร์ทะเลและปูม้า เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ทอดพระเนตรการทำซั้งเชือกบ้านปลา รวมถึงทรงร่วมทำอีแปะทะเลเพื่อเป็นที่ยึดเกาะอาศัยของหอยชนิดต่างๆ เช่น หอยแมลงภู่/หอยตะโกรม ทรงเขี่ยไข่ปูในโครงการธนาคารปูม้าคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้สามารถฟื้นฟูทรัพยากรปูม้ากลับสู่อ่าวคุ้งกระเบนได้เป็นผลสำเร็จ

                โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำริกับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และนายประจวบ ลีรักษาเกียรติ สรุปความได้ว่า ควรมีการนำภาพถ่ายทางอากาศในอดีตเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนี้
              ทรงเยี่ยมราษฎร และเสด็จฯ ไปยังอำเภอเมืองจันทบุรี

 

 

 

 

         


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร