สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 5 อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2563