ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๑๑

-------------------------------------

 

๑.  หลักการและเหตุผล

          ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไว้อย่างมากมาย ครอบคลุมในทุกสาขาการพัฒนาและวิถีชีวิตของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฉพาะพระราชดำริที่ได้ดำเนินการเป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น บัดนี้นับได้มากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ แนวพระราชดำริทั้งหลายนี้ เป็นการตกผลึกแห่งพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงผสมผสานระหว่างหลักวิชา ประสบการณ์ และบริบทแวดล้อม เกิดเป็นหลักการทรงงาน ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาด้านต่างๆ ที่วางรากฐานอยู่บนหลัก“ภูมิสังคม” อาทิ ทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน ฝายชะลอน้ำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซึ่งล้วนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับสรรเสริญและน้อมนำไปปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดา โดยพระราชทาน พระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่า  “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเวลาร่วม ๔๐ ปี มีความเห็นว่าการขับเคลื่อนให้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั้น เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งหลายอยู่แล้ว แต่ยังเป็นไปในลักษณะที่เน้นภารกิจขององค์กรของตนหรือความถนัดของตนเป็นหลัก ดังนั้น หากมีช่องทางให้ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เหล่านี้ได้ร่วมรับรู้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ หลักการทรงงาน ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ในภาพรวมอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการอยู่ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสองประการ ได้แก่ ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประโยชน์ต่อการสร้างสมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายคือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ สมดังพระราชดำริที่พระราชทานในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างมีบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่ประชาชน  ความว่า

          ...กรมกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน ได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกัน... ก็หมายถึงว่าที่สำคัญปลายทางคือ  ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...

        สำนักงาน กปร. จึงได้ร่วมมือกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดหลักสูตรฝึกอบรม  นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  สำหรับผู้บริหารสังกัดสำนักงาน กปร. และภาคส่วนอื่นๆ ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ให้สมดังพระปฐมบรมราชโองการ ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป

๒.  วัตถุประสงค์

         ๑) เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันหลักที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ

       ๒) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ตลอดจนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         ๓) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับลึกซึ้ง

         ๔) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  กลุ่มเป้าหมาย จำนวนรุ่นละไม่เกิน ๖๐ คน  ดังนี้

          ๓.๑ กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาอบรม ดังนี้

                 (๑) ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารต้น อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ อำนวยการต้นหรือชำนาญการพิเศษ (ระดับชำนาญการพิเศษต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานอำนวยการหรือหัวหน้ากลุ่มงาน)

                    (๒) ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มีชั้นยศและรับอัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นพันเอก(พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) และพันตำรวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป

                    (๓) พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานอื่นของรัฐต้องดำรงตำแหน่งเทียบได้กับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามข้อ (๑)

                   (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล  มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงกำไร ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน  และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ซึ่งสำนักงาน กปร. เชิญให้เข้าร่วม
       

          ๓.๒ บุคคลตามข้อ ๓.๑ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   (๑) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี

                   (๒) ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

                   (๓) มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   (๔) อายุไม่เกิน ๕๗ ปี 

        ๓.๓ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน ๖๐ คน จากสำนักงาน กปร. ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากราชดำริ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการน้อมนำหลักการทรงงานและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

       ๓.๔ การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม  สำนักงาน กปร. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการศึกษาอบรมและความเป็นเครือข่ายความร่วมมือ สำนักงาน กปร. อาจพิจารณายกเว้นให้ผู้ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กำหนดเข้ารับการอบรมได้

๔.  การรับการสมัคร

          ๑)  เปิดรับสมัคร เดือน มกราคม ๒๕๖๖ 

          ๒) หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้คัดเลือกและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติฯ สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม

          ๓) เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร

                   - รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป โดยติดในใบสมัคร

                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๕. วิธีการ สถานที่และระยะเวลาฝึกอบรม

          ๑) วิธีการศึกษาอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา การศึกษาดูงานในประเทศ และการปฏิบัติจริงโดยจัดทำโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่ตกลงร่วมกันของรุ่น 
รวมถึงการนำเสนอโครงการดังกล่าวภายหลังจากสำเร็จการศึกษาอบรม

          ๒) สถานที่ศึกษาอบรม

                   ๒.๑ หลักสูตรที่เป็นการบรรยาย จำนวน ๑๓ วัน ณ ห้องประชุมหนุมาน ๑ ชั้น ๑ สำนักงาน กปร.

                   ๒.๒ ศึกษาดูงานในประเทศ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน และต่างประเทศ ๑ ครั้ง (ถ้ามี)                   

          ๓) ระยะเวลาศึกษาอบรม*  ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยปกติสัปดาห์ละ ๓ วัน (วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ ยกเว้นกรณีศึกษาดูงาน) รวม ๒๖ วัน เป็นการบรรยายในชั้นเรียน ๑๓ วัน และศึกษาดูงานในประเทศ ๙ วัน ดูงานต่างประเทศ ๔ วัน (ถ้ามี)

          ทั้งนี้ กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๖.  งบประมาณ

          ใช้งบประมาณของสำนักงาน กปร. ปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม เป็นต้น

๗.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนในฐานะสถาบันหลักที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

          ๒) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารจัดการตลอดจนหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับลึกซึ้งจนพร้อมที่ จะนำไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๓) มีผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการแปลงผลจากการเข้ารับการอบรมไปสู่ภาคปฏิบัติ เช่น โครงการพัฒนาตัวอย่างและรายงานการศึกษาของกลุ่ม เป็นต้น

          ๔) มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของผู้บริหารในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งแบบ บูรณาการ

๘.  การประเมินผล

          โครงการกำหนดเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของหลักสูตร ดังนี้

                   ๑) ผู้สำเร็จการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาทั้งหมด

                   ๒) ผู้สำเร็จการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ ระดับ เมื่อเทียบกับก่อนการอบรม  

                   ๓) ผู้สำเร็จการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และระดับปานกลางขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

                   ๔) ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มการทดสอบ

 

๙. เงื่อนไขการสำเร็จการอบรม

           ๑) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า ๒๒ วัน) จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา

          ๒) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดทำโครงการพัฒนาตัวอย่างในพื้นที่ที่ตกลงร่วมกันของรุ่นและจัดทำรายงานโครงการพัฒนาดังกล่าวเป็นรูปเล่ม

          ๓) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาของกลุ่ม ภายในเวลาที่ผู้บริหารหลักสูตรกำหนด

-------------------------------

กำหนดการศึกษาอบรม

                  หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ ๑๑           

ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุมหนุมาน ๑ ชั้น ๑  สำนักงาน กปร. ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร

วัน เดือน ปี

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สัปดาห์ที่ ๑

 

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- ลงทะเบียน (๐๘.๓๐น.)

แนะนำหลักสูตร

โดย อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

- การสอบวัดความรู้

พิธีเปิดการฝึกอบรม

และบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

วิทยากร

นายจรัลธาดา กรรณสูต

องคมนตรี

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากร : ดร.บรรจบ ปิยมาตย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ – วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง หอเฉลิมพระเกียรติ จ.ระยอง

และอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา (สวนทิวลิประยอง) ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

(๒ วัน ๑ คืน)

สัปดาห์ที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

วิทยากร รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูรฯ

Thailand 4.0

วิทยากร ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์

๒๕๖๖

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีกับการพัฒนาประเทศ

วิทยากร ศ เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

การบริหารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

วิทยากร

เลขาธิการ กปร.

การหาประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนา

วิทยากร

อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๒๕  กุมภาพันธ์

๒๕๖๖

Design Thinking for Sufficiency economy
วิทยากร รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัปดาห์ที่ ๓

วันพุธที่ ๑ –

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖

 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดำริ อ.เมือง จ.ชุมพร
(๔ วัน ๓ คืน)

สัปดาห์ที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่
๙ มีนาคม

๒๕๖๖

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร : ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและของไทย

กับการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

 

วันศุกร์ที่ ๑๐มีนาคม

๒๕๖๖

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทการพัฒนาของโลกในอนาคต

วิทยากร อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักภูมิสังคมกับการบูรณาการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วิทยากร รศ.ดร.กัมปนาถ ภักดีกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคศึกษา เทคโนโลยี                                                           นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม

๒๕๖๖

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร

วิทยากร นางสาวทวินันท์ คงคราญ

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

กระบวนการมีส่วนร่วมกับการเริ่มต้นโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการพัฒนาชุมชน

สัปดาห์ที่ ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่๑๘ มีนาคม

๒๕๖๖

ศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

และศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(๓ วัน ๒ คืน)

สัปดาห์ที่ ๖

วันอังคารที่ ๒๑ -วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ศึกษาดูงาน  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว (๔ วัน ๓ คืน)

 

 

สัปดาห์ที่ ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม

๒๕๖๖

การบริหารการพัฒนาเพื่อการกำหนดโครงการพัฒนา  ที่สมดุลและยั่งยืน

วิทยากร รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน

และเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำเนินการจัดทำรายงานกลุ่ม (แบ่งกลุ่ม)

 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม

 ๒๕๖๖

เศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะโลกรวน

วิทยากร : ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เสวนาการน้อมนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

วิทยากร  ตัวแทนจาก ๓ ภาคส่วน

อ.ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้ดำเนินการเสวนา

วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน

      ๒๕๖๖

การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง

วิทยากร รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร : จากการผลิตสู่การตลาด

(ทฤษฎีใหม่ : การจัดการตลาดเพื่อชุมชน)

วิทยากร นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย

กรรมการและที่ปรึกษา

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

สัปดาห์ที่ ๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน

๒๕๖๖

ภูมิคุ้มกันประเทศไทย

วิทยากร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของภาคเอกชน

วิทยากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน

๒๕๖๖

 

 

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงาน ป.ป.ช.

 

การนำเสนอรายงานการศึกษาของกลุ่ม

วิพากษ์การนำเสนอ โดย

อ.ดร.วิชัย รูปขำดี และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน

๒๕๖๖

เสวนาแนวทางการบริหารการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

โดย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบร.๑๑
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้ดำเนินการเสวนา

การรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาของรุ่น

การสอบวัดความรู้

 

 

หมายเหตุ

  • ลงทะเบียนทุกวัน  ช่วงเช้า  เวลา ๐๘.๓๐ น.    ช่วงบ่าย  เวลา ๑๒.๔๕ น.
  • ระหว่าง       เวลา     ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.          พักรับประทานอาหารว่าง

                 เวลา     ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

                 เวลา     ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.          พักรับประทานอาหารว่าง

กำหนดการบรรยาย หัวข้อวิชาและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

สามารถ Download หนังสือเชิญเข้าอบรม นบร.รุ่นที่ ๑๑ (ได้ที่นี่)

สามารถ Download หนังสือโครงการศึกษาอบรม นบร.รุ่นที่ ๑๑ (ได้ที่นี่)

สามารถ Download ใบสมัครโครงการ PDF นบร.รุ่นที่ ๑๑ (ได้ที่นี่)

สามารถ Download ใบสมัครโครงการ Word นบร.รุ่นที่ ๑๑ (ได้ที่นี่)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบร.11 (คลิกที่นี่)

สามารถ Download กำหนดฝึกอบรม นบร.รุ่นที่ ๑๑ (ได้ที่นี่)