ประกาศข่าว:
 • ขนาดตัวอักษร:
 • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ประจำปีงบประมาณ 2561


1. หลักการและเหตุผล

     การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากจะเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างความสุข และความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎร แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการประกอบอาชีพให้ราษฎร สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลพระราชกรณียกิจในทุกด้านไปสู่ราษฎร ซึ่งบุคลากรทางการศึกษา คือ ครู อาจารย์ มีหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนและมีส่วนร่วมในการสานต่อแนวพระราชดำริไปสู่วงกว้างมากขึ้น โดยมีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในลักษณะเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงได้กำหนดจัดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ แก่คณะครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาจาก 4 สถาบัน คือ 1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 3) วิทยาลัยประมง และ 4) วิทยาลัยการอาชีพ ที่อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ได้รับความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริง รวมไปถึงจะได้ศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านเกษตรกรรม จะทำให้การเผยแพร่หรือการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้ง จะเป็นการจุดประกายความคิดที่จะสามารถนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริการพัฒนาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมงและวิทยาลัยการอาชีพที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

2. เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ ได้รับความรู้ในมุมมองใหม่ หรือนวัตกรรมทางการเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้นและสามารถเผยแพร่ต่อไป

3. เพื่อให้ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลแนวพระราชดำริได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ประกอบไปด้วย

- ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 70 คน

- เจ้าหน้าที่ กปร. และผู้เกี่ยวข้อง

- วิทยากรพิเศษ

- สื่อมวลชน

 

4. รายละเอียดโครงการ

 1. โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ของสำนักงาน กปร. ประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 70 คน เพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากการพัฒนาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จำนวน 3 วัน 2 คืน
 2. การรับสมัครและคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี
  -  คัดเลือกจาก ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 อายุระหว่าง 30 - 50 ปี จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยสถาบันการศึกษาสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ได้ไม่เกิน 2 คน ต่อสถาบันการศึกษา
   
  -   คุณสมบัติของครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่องค์ความรู้ การฝึกอบรม หรือการเรียนการสอนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1-4 ของสำนักงาน กปร. มาก่อน
  -  การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ของสำนักงาน กปร. จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร พร้อมมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนราชการ ส่งไปยังกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 หากเกินกว่าวันที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ
 3. การเบิกค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ของของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดโครงการค่าใช้จ่ายการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ และการเดินทางกลับของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ
 4. กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
  -  การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน การดำเนินงานสนองพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี
  การลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนำหลักการทรงงานไปใช้ ให้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้
  การนำเสนอผลงานจากสิ่งที่ได้ไปศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรพิเศษให้คำแนะนำเพื่อแบ่งกลุ่มในการจัดทำชิ้นงานพร้อมการนำเสนอ
  -   การสันทนาการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เน้นความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมซึ่งจะเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงาน
 5. สถานที่ดำเนินการ

        ศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือศูนย์สาขา หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง หรือศูนย์เรียนรู้ หรือบ้านเกษตรกร เป็นต้น

 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

    ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561

 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริการพัฒนาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง สืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ

2. ทำให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ ได้รับความรู้ในมุมมองใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ทางด้านการเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้นและสามารถเผยแพร่ต่อไป

3. ทำให้ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลแนวพระราชดำริได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

 

7. การประเมินผล

เป็นการประเมินผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินผ่าน smart phone โดยการประเมินด้านความรู้ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการฯ และ ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฯ สถานที่จัดกิจกรรม ที่พัก และอาหาร เป็นต้น

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นายเอกชัย เพ็งสว่าง 061-956-2935

2. นางเบญจรัตน์ อัครพลวงศ์ 081-809-8155

3. น.ส.ประทีป ศรีคำ 092-854-5298

 

ดาวน์โหลด pdf.ที่นี่

 

กำหนดการ

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5

ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ โครงการใช้ความเย็นและก๊าซคาบอนไดออกไซด์ในการวิจัย

ไม้เมืองหนาวตามโครงการในพระราชดำริ จังหวัดระยอง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 (3 วัน 2 คืน)

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

 • 06.00 น. ลงทะเบียน
 • 06.30 น. ออกเดินทางจากสำนักงาน กปร. ไปยัง จ.ระยอง
 • 10.00 น. คณะอาจารย์เดินทางถึง โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ ระยอง ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 3
                - แนะนำทีมผู้ดูแลพูดคุย ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
 • 10.30 น. พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5
               - นางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. กล่าวรายงาน
               - นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทน กล่าวเปิดโครงการ
 • 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 11.00 น. การบรรยายพิเศษ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ”
               โดย นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ป.แกงป่า
 • 13.00 น. ออกเดินทางไปยังบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
 • 13.30 น. ฟังบรรยายสรุปการความเป็นมาโครงการฯ
 • 14.00 น. แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานจำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 50 คน (สลับกลุ่ม)
                  กลุ่ม 1 ชมการสาธิตคุณสมบัติของก๊าซ LNG
                  กลุ่ม 2 ชมนิทรรศการผลิตก๊าซ LNG
 • 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 15.00 น. เดินทางไปสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.ระยอง เยี่ยมชมการดำเนินโครงการใช้ความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
               การวิจัยไม้เมืองหนาว
  ตามโครงการในพระราชดำริ นวัตกรรมด้านการเกษตร
                แบ่งกลุ่มจำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 50 คน (สลับกลุ่ม)
                กลุ่ม 1 ชมการปลูกสตอเบอรี่ด้วยระบบความเย็น
                กลุ่ม 2 ชมการปลูกดอกไม้เมืองหนาว
 • 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง
 • 18.00 น. เดินทางกลับที่พัก
 • 18.30 น. การบรรยาย “การดำเนินงานสนองพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง” โดย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
               ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 ห้องประชุมสร้อยเพชร 3
 • 19.15 น. กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มศักยภาพการถ่ายทอดความรู้ โดย อ.สนธยา ศรีเวียงธวัช
 • 21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

 • 06.30 น. ตื่นนอน
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 08.00 น. ออกเดินทางไปศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • 08.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียนภาคทฤษฎี สร้างสื่อสืบสานพระราชดำริ โดย คุณปรีชาวุฒิ นิรมร
 • 09.00 น. ฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและการดำเนินโครงการฯ
 • 09.30 น. เดินทางไปบ้านเกษตรกรตัวอย่างตามพระราชดำริ
 • 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง (บ้านเกษตรกร)
 • 11.30 น. เดินทางกลับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. กิจกรรมเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จำนวน 4 ฐาน
                  ฐานที่ 1 พืชสวน (เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ)
                  ภาคทฤษฎี เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
                  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การทำน้ำส้มควันไม้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  ฐานที่ 2 การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                  ภาคทฤษฎี เรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์รูปแบบต่างๆ
                  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ผลิตอาหารสัตว์แบบลดต้นทุน
                  ฐานที่ 3 เกษตรทฤษฏีใหม่
                  ภาคทฤษฎี การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
                  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การผลิตเชื้อชีวพันธุ์ (ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย)
                  ฐานที่ 4 การศึกษาชีววิทยาสัตว์น้ำจืด/สัตว์น้ำชายฝั่ง/สัตว์น้ำทะเล
                  ภาคทฤษฎี เรียนรู้การทำประมงน้ำจืด
                  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การแปลงเพศปลานิล
 • 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง (snack box)
 • 15.30 น. เดินทางกลับที่โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ ระยอง
 • 16.30 น. ผลิตผลงานของแต่ละกลุ่ม
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
 • 19.00 น. สรุปกิจกรรมประจำวันและนำเสนอผลงาน สร้างสื่อสืบสานพระราชดำริ โดย คุณปรีชาวุฒิ นิรมร
 •  21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

 • 06.30 น. ตื่นนอน
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 08.00 น. ออกเดินทางไปศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี
 • 09.30 น. ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาตามแนวพระราชดำริโดยใช้หลัก “บวร” ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 10.30 น. พิธีปิดโครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ ” รุ่นที่ 5
               - พิธีมอบใบเกียรติบัตร
               - ตัวแทนอาจารย์กล่าวขอบคุณ
               - ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ
              - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
              - ถ่ายภาพร่วมกัน
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. ชมสถาปัตยกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมป์ สร้างขึ้นในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
 • 14.00 น. ออกเดินทางจาก วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี กลับภูมิลำเนา/สำนักงาน กปร.
 • 17.30 น. ถึงสำนักงาน กปร. โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลด pdf. ที่นี่

...............................................................................................................................................................

คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. เป็นครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 2. เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 - 50 ปี
 3. จบการศึกษาอย่างน้อย ระดับปริญญาตรี
 4. เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ หรือเผยแพร่องค์ความรู้
 5. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ สถาบันการศึกษาแห่งละไม่เกิน 2 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 70 คน
 6. เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 - 4 ของสำนักงาน กปร. มาก่อน
 7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

รับสมัครครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 จะต้องกรอกรายละเอียดและส่งเอกสาร ดังนี้

 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว (ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษา 1 ฉบับ (ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ)
 3. ส่งเอกสารตามข้อ 1 – 2 ไปยังสำนักงาน กปร. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ทางไปรษณีย์ หรือ E-mail : RDPBV5@gmail.com หรือ แฟกซ์หมายเลข 02 - 4478561
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างวันที่ร่วมโครงการฯ ของสำนักงาน กปร. ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายเดินทางก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

 

ช่องทางการสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม

กองประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(สำนักงาน กปร.)

เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02-447-8500-6 ต่อ 118 โทรสาร 02-447-8561-2 E-mail : RDPBV5@gmail.com

 

ผู้ประสานงาน

นายเอกชัย เพ็งสว่าง 061-956-2935

นางเบญจรัตน์ อัครพลวงศ์ 081-809-8155

น.ส.ประทีป ศรีคำ 092-854-5298

 

ดาวน์โหลด pdf. ที่นี่

 

ดาวน์โหลด pdf.ที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561