สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กิจกรรมประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ภายใต้โครงการ RDPB CAMP 9

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการของเยาวชน

กิจกรรมประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”

(สำหรับเยาวชน)

 

1. หลักเกณฑ์การพิจารณา

  1. รายละเอียดการดำเนินโครงการสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจหรือแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.  ขอบเขต ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินโครงการต้องดำเนินการได้จริง และมีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินโครงการให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
  3. ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรด้านอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
  4.  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการพัฒนา ต่อยอด และบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วม  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานโครงการ

  1. ทีมเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 จำนวน 15 ทีม (1 ทีม มี 4 คน)
  2. มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองผลงานโครงการฯ

 

3. รายละเอียดผลงานโครงการ

  1. ผลงานโครงการที่นำเสนอในการสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 เท่านั้น
  2. องค์ประกอบของโครงการที่นำเสนอได้น้อมนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจหรือแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการหรืออ้างอิงอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นรูปธรรม  
  3. มีการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในโครงการ ให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ หรือมีผู้พัฒนามาแล้วแต่นำเสนอหรือต่อยอดขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง
  4. วัตถุประสงค์ของโครงการเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย (บุคคล/ชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม)      ได้อย่างคุ้มค่ากับระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินงาน

 

4. ระยะเวลา  : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

5. การส่งผลงาน

  1. ใบสมัครโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 พร้อมลงลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษารับรองผลงานโครงการฯ
  2. โครงการที่นำเสนอในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word (.doc) และไฟล์ Portable Document Format (.pdf)
  3. แนบไฟล์ภาพนิ่ง/ VDO หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

 

 

  1. จัดส่งผลงานโครงการฯ ผ่านช่องทาง

บรรจุไฟล์ข้อมูลลงแผ่นซีดี หรือ Flash Drive พร้อมเอกสารโครงการฯ

เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(สำนักงาน กปร.)

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

 

6. การนำเสนอผลงาน

6.1 สถานที่ : พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้

     - นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการฯ พร้อมอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลกระทบ

        สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ที่ได้รับ ฯลฯ

     - จัดเตรียมผู้นำเสนอผลงาน และผู้ประสานงาน

     - จัดเตรียมเอกสารหรือสื่อการนำเสนออื่น ๆ ประกอบตามความเหมาะสม

6.2 ระยะเวลาการนำเสนอทีมละ 1 วัน ภายในเดือนสิงหาคม 2562

 

7. การประกาศผล

          ทางเว็ปไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th  และ GroupLine RDPB Camp รุ่นที่ 9

 

8. คณะกรรมการ

          - ผู้บริหารสำนักงาน กปร.

          - ผู้แทนกรมป่าไม้

          - ผู้แทนกรมชลประทาน

 

9. รางวัลที่ได้รับ

          ผลงานโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • ถ้วยรางวัลจากองคมนตรี       
 • ทุนการศึกษา 40,000 บาท
 • เกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.

 

 

 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล

 • ถ้วยรางวัลจากเลขาธิการ กปร.       
 • ทุนการศึกษา รางวัลละ 15,000 บาท
 • เกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.

          รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล

 • โล่รางวัลจากสำนักงาน กปร.
 • ทุนการศึกษา รางวัลละ 10,000 บาท
 • เกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.

 

10. สถานที่จัดพิธีมอบรางวัล

 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันและเวลา : เดือนกันยายน 2562 (วันและเวลาจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 

 

--------------------------------------