ประกาศข่าว:
 • ขนาดตัวอักษร:
 • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562

1. หลักการและเหตุผล

       นับตั้งแต่ปี 2495 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศกว่า 4,600 โครงการ ที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากให้กับประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางทำหน้าที่ในการสนองพระราชดำริและเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความประสงค์จะจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) ประจำปี 2562 เพื่อให้เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ทำหน้าที่ในการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่เยาวชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมสืบสานพระราชดำริ พร้อมทั้งนำหลักการทรงงานและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้บังเกิดความยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
  2. เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถ แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
  3. เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายรู้งานสืบสานพระราชดำริ ไปยังชุมชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

3. รายละเอียดโครงการ

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) ประกอบด้วยจำนวน 3 กิจกรรม  โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้ 

       กิจกรรมที่ 1 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 ประกอบด้วย

การดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 จำนวน 1 ครั้ง มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 7 วัน 6 คืน โดยคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากทั่วภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน แบ่งเป็นทีมๆ ละ 4 คน ต่อสถาบันการศึกษา รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 15 ทีม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา) เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จในการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

       1.1. การคัดเลือกเยาวชน มีรายละเอียดดังนี้

              1.1.1. คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน

              1.1.2. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 เป็นเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อายุ ระหว่าง 18 - 25 ปี โดยแต่ละสถาบันจะต้องจัดทีมเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทีมละ 4 คน ต่อ 1 สถาบัน และไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ของสำนักงาน กปร.

              1.1.3. การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  เยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทีมจำนวน 4 คน พร้อมส่งชื่อ/สถาบันการศึกษา และเขียนโครงการภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” จำนวน 1 โครงการ มาให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน

     1.2. การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายในค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9  ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีรายละเอียดดังนี้

              1.2.1.  กิจกรรมภาคทฤษฎี  : บรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ การสนองพระราชดำริ หลักการทรงงาน การประยุกต์ใช้ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเป็นมัคคุเทศก์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               1.2.2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ 

              : การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักการทรงงานแบบเจาะลึกให้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลได้

              : การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมสืบสานให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต

              : จิตอาสาสานต่อพระราชดำริ โดยเยาวชนที่ได้รับองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ จากการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ไปพัฒนาสถานที่ต่างๆ  เพื่อสร้างการเป็นจิตอาสาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่อีกด้วย

              1.2.3. กิจกรรมถอดบทเรียน : การนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีรางวัลในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสม

              1.2.4. กิจกรรมสันทนาการ   : การทำกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมเน้นความรู้รัก สามัคคี และเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงานเป็นทีม

                    กิจกรรมที่ 2 จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับทีมเยาวชนจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง โดยทีมเยาวชนจากค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 9  หรือสำนักงาน กปร. เป็นผู้คิดและกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสัมพันธ์ให้แก่ส่วนรวม  

*** หมายเหตุ  กิจกรรมที่ 1 และ 2 ดำเนินการต่อเนื่องภายในระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

   

กิจกรรมที่ 3 การประกวด “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ”

              โดยจัดให้มีการประกวดผลงานการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเยาวชนที่ผ่านค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 จำนวน 15 ทีม ส่งผลงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 10 ทีม และลงไปตัดสินในพื้นที่จริง เพื่อคัดเลือกทีมที่มีผลงานตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้เหลือ จำนวน 5 ทีม รับทุนการศึกษา ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” จำนวน 5 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 150,000 บาท

              ภายหลังจากคณะกรรมการคัดเลือกผลงานในพื้นที่แล้ว กำหนดให้มีการจัดงาน 1 วัน โดยให้ทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ นำเสนอผลงาน (Presentation) พร้อมกับการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล โดยรับทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล ส่วนทีมที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท จำนวน 5 ทีม พร้อมใบประกาศนียบัตรต่อไป

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
  2. ทำให้มีเยาวชนที่สามารถเป็นเครือข่ายและสานต่อแนวพระราชดำริไปยังสถาบันการศึกษาได้เพิ่มขึ้น
  3. ทำให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

 

5. สอบถามรายละเอียดได้ที่

                         กองประชาสัมพันธ์

                         สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สำนักงาน กปร.)

                         เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

                         เบอร์โทรศัพท์ 02-447-8500-6 ต่อ 118, 119 โทรสาร 02-447-8561-2 โทรศัพท์มือถือ 083-209-8542

                         เว็บไซต์ www.rdpb.go.th

                         E-mail : rdpbcamp@rdpb.go.th หรือ goong49@gmail.com

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ปุ่มด้านบน "ประกาศรายชื่อ&เอกสารที่เกี่ยวข้อง" หรือ Download ที่นี่

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม "สมัครเข้าร่วมอบรม" ด้านบน และทำการ Upload แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้ว

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ RDPB Camp รุ่น 9 Download ที่นี่