ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp EXTRA) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากจะเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างความสุขและความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎร แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการประกอบอาชีพให้ราษฎร สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ และปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดขยายผลพระราชกรณียกิจในทุกด้านไปสู่ราษฎร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันสำคัญของประเทศ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริไปสู่วงกว้างมากขึ้น โดยมีกระบวนการเรียนรู้ให้ มีความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงได้กำหนดจัด โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 ขึ้น เพื่อเป็นการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ แก่ตัวแทนสถาบันการศึกษา ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริง จะทำให้การถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้ง จะเป็นการจุดประกายความคิดที่จะสามารถนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

2. เพื่อร่วมสืบสานและเผยแพร่ขยายผลแนวพระราชดำริและผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ไปยังชุมชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

3. รายละเอียดโครงการ
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดและขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1. กิจกรรม ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประกอบด้วย

การดำเนินงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จำนวน 1 ครั้ง โดยคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากทั่วภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 - 100 คน แบ่งเป็นทีม ทีมละ 4 คน ต่อสถาบันการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จของการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชน มีรายละเอียดดังนี้

1) คัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี โดยแต่ละสถาบันจะต้องจัดทีมเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทีมละ 4 คน ต่อ 1 สถาบัน

2) ทีมเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จะต้องเป็นเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 1-7 ของสำนักงาน กปร.

3) การรับสมัครและคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทีมเยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จะต้องจัดทีมมาจำนวน 4 คน พร้อมกรอกใบสมัคร/ส่งรายชื่อ/คณะ/สถาบันการศึกษา และเขียนโครงการมา จำนวน 1 โครงการ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการไม่น้อยกว่า 4 คน

กิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน ประกอบไปด้วย

ทีมเยาวชนจะได้รับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผลสำเร็จของการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) กิจกรรมภาคทฤษฎี :การบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน การดำเนินงานสนองพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2) กิจกรรมภาคปฏิบัติ :การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำหลักการทรงงานไปใช้แบบให้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลได้ 
-การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมสืบสานให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต

3) กิจกรรมถอดบทเรียน :นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีรางวัลในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสม

4) กิจกรรมสันทนาการ :ทีมเยาวชนทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เน้นความรู้รัก สามัคคี และเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงานเป็นทีม

2. กิจกรรม จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ประกอบไปด้วย

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับทีมเยาวชนจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ โดยใช้งบประมาณดำเนินงานในวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีมเยาวชนจากค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 8 หรือ สำนักงาน กปร. เป็นผู้คิดและกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสัมพันธ์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและค่าอาหารในการทำกิจกรรม 
หมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 และ 2 ดำเนินการต่อเนื่องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน 6 คืน

3. กิจกรรม RDPB Camp Extra ประกอบไปด้วย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดกิจกรรมโครงการ RDPB Camp Extra จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วัน 3 คืน โดยคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 18 ปี ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานเรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การคัดเลือกเยาวชน ประกอบไปด้วย

1) คัดเลือกจากเยาวชนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรม RDPB Camp Extra โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 18 ปี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน

2) สำนักงาน กปร. จะเป็นผู้ประสานงานกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งรายละเอียดของเยาวชนที่อยู่เกณฑ์ให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย

1) กิจกรรมภาคทฤษฎี :บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากสำนักงาน กปร. วิทยากรจากพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ/หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และวิทยากรกลุ่มขบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย เพื่อให้ความรู้และสังเคราะห์กิจกรรมเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม

2) กิจกรรมภาคปฏิบัติ :ศึกษาดูงานเจาะลึกองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ/หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการฯ ศูนย์เรียนรู้ และเกษตรกรต้นแบบ

3) กิจกรรมสันทนาการ :การจัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมเน้นการสร้างสรรค์และเกิดความรู้รักสามัคคี

4) กิจกรรมถอดบทเรียน :กิจกรรมถอดบทเรียน : เน้นความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและจัดหารางวัลสำหรับมอบให้กับเยาวชนที่จะร่วมสานต่อพระราชปณิธานต่อไปตามความเหมาะสม

4. กิจกรรมประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ประกอบไปด้วย

เป็นกิจกรรมการประกวดแข่งขันจากผลงานโครงการที่ทีมเยาวชนส่งเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โดยนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปต่อยอดขยายผลและมีผลดำเนินงานจริงในพื้นที่ใดก็ได้ของทีมเยาวชนจากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล (ทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท) พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัล

1) คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานของเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จำนวน 5 คน สำนักงาน กปร. จะเป็นผู้สรรหา

2) คณะกรรมการตัดสินฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการ หัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ของทีมเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ซึ่งจะต้องเข้าเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมการสืบสานพระราชดำริเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ที่มีความยั่งยืน ให้คงเหลือจำนวน 10 โครงการ

3) คณะกรรมการตัดสินฯ จะเดินทางไปพื้นที่ตั้งจริงของผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาให้คะแนนผลงานในพื้นที่ที่เยาวชนดำเนินการตามโครงการหัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ

4) การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” เพื่อรับทุนการศึกษาและถ้วยหรือโล่รางวัล จำนวน 5 รางวัล จัดที่สำนักงาน กปร. โดยมีประธานในพิธีมอบรางวัลเป็นองคมนตรี หรือเลขาธิการ กปร.

4. ระยะเวลาดำเนินงาน
ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการนับจากลงนามในสัญญาจ้างถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. กลุ่มเยาวชนได้มีโอกาสร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

2. กลุ่มเยาวชนได้รับรู้แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กว้างขวางมากขึ้น

3. ทำให้มีเครือข่ายเป็นกลุ่มเยาวชนและสถาบันการศึกษาที่จะร่วมสืบสานแนวพระราชดำริไปยังส่วนรวมมากขึ้น

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางพิชญดา หัศภาค

2. นายเอกชัย เพ็งสว่าง

3. นางเบญจรัตน์ อัครพลวงศ์

4. น.ส.ประทีป ศรีคำ