ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Extra) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562


คุณสมบัติเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
1. เป็นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและรับรางวัลต่าง ๆ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ละภูมิภาค
2. เยาวชนเพศชาย หรือหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 13 - 18 ปี
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4. มีผลงานสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หรือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฏีตามแนวพระราชดาริ
5. มีประสบการณ์การออกค่าย หรือกิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี)
6. ผู้ปกครองต้องอนุญาตให้นักเรียนในความปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม RDBP Camp Extra ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

                    
การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2 จะต้องแนบเอกสารดังนี้
1. ใบสมัคร 1 ใบ
2. สาเนาใบประกาศเกียติคุณรางวัลต่างๆ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 ชุด พร้อมลงนามสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
4. รายละเอียดผลงาน ประวัติการเข้าร่วมโครงการอื่น (ถ้ามี) หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ปุ่มด้านบน "ประกาศรายชื่อ&เอกสารที่เกี่ยวข้อง" หรือ Download ที่นี่ (หลักเกณฑ์และใบสมัคร)