ประกาศข่าว:
 • ขนาดตัวอักษร:
 • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10

 

 

   

 

 

   

  

 

 

   
E-Book หนังสือสืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน
E-Book สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

 

    

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10

ภายใต้ชื่อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

 

1. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ดิน ป่าไม้ และสายน้ำให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการประกอบอาชีพให้ราษฎร สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านป้าไม้ที่มีความสำคัญมากเพราะโลกยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่าใด พื้นที่ป่าไม้และต้นน้ำลำธารเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไป นับวันพื้นที่ของป่าไม้ยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากถูกรุกลํ้าและถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อตัดต้นไม้ การแผ้วถางป่า การทําไร่เลื่อนลอยหรือแม้แต่ไฟไหม้ป่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและเมื่อมีนํ้าป่าไหลหลากทําให้เกิดภาวะนํ้าท่วมฉับพลัน หน้าดินพังทลายโดยง่ายเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตอย่างแสนสาหัส นับเป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาป่าไม้และพื้นที่ป่าต้นน้ำอันเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงค้นคว้า ศึกษา ทดลอง ทรงนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและเผยแพร่วิทยาการสู่เกษตรกร โดยเริ่มจากเขตพื้นที่ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในแต่ละภูมิภาค จากนั้นจึงขยายขอบเขตออกไปสู่พื้นที่อื่นกว้างขวางขึ้น ซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง สืบสาน รักษา และต่อยอด ขยายผลพระราชกรณียกิจไปสู่ราษฎร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรอันสำคัญของประเทศ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริ นอกจากจะเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างความสุขและความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎรโดยมีกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงได้กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 10 ขึ้นเพื่อเป็นการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ แก่เยาวชนจากสถาบันการศึกษาซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเป็นการได้รับความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานกับการเรียนรู้จากพื้นที่จริง ทำให้การถ่ายทอดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง อีกทั้งจะเป็นการจุดประกายความคิดที่จะสามารถนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

2. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ในมุมมองใหม่หรือนวัตกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และสามารถเผยแพร่ต่อไป

3. เพื่อให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลแนวพระราชดำริได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องยิ่งขึ้น

4. เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp

 

3. การดำเนินงานโครงการ

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 10 มีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้

กิจกรรมที่ 1 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10

จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPB CAMP) รุ่นที่ 10 จำนวน 1 ครั้ง มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 7 วัน 6 คืน กลุ่มเป้าหมายมาจากการคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 18- 25 ปี จากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน แบ่งเป็นทีม ทีมละ 4 คนต่อสถาบันการศึกษา รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ทีม (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาการส่งโครงการในกิจกรรมที่ 2) เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ มีรายละเอียดดังนี้

1.1. การคัดเลือกเยาวชน มีรายละเอียดดังนี้

1.1.1. คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน

1.1.2. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 เป็นเยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 1- 9 ของสำนักงาน กปร. อยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 18 - 25 ปี โดยแต่ละสถาบันจะต้องจัดทีมเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทีมละ 4 คน ต่อ 1 สถาบัน

1.1.3. การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทีมจำนวน 4 คน พร้อมส่งชื่อ/สถาบันการศึกษา และเขียนโครงการภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ” จำนวน 1 โครงการ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

1.2. การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมภายในค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ศูนย์เรียนรู้ / โครงการที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

1.2.1. กิจกรรมภาคทฤษฎี

: บรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ การสนองพระราชดำริ หลักการทรงงาน การประยุกต์ใช้และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเป็นมัคคุเทศก์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.2.2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ (จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ) โดยเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯไปพัฒนาสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาฯ/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้/สถานที่ศึกษาดูงาน เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

: การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแบบเจาะลึกให้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้

: การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติกับบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมสืบสานแนวพระราชดำริให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต

1.2.3. กิจกรรมถอดบทเรียน

: การนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์จำนวน 1 กิจกรรมโดยมีรางวัลในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสม

1.2.4. กิจกรรมสันทนาการ

: การทำกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมเน้นความรู้รัก สามัคคี และเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงานเป็นทีม

 

กิจกรรมที่ 2 การประกวดเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”

จัดให้มีการประกวดผลงานการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกตฺใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ได้นำแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปพัฒนาต่อยอดหรือเพิ่มเติมโครงการของทีม ซึ่งรูปแบบโครงการที่เยาวชนส่งเข้ามาประกวดครั้งนี้จะต้องไม่ใช่โครงการเดิมที่รุ่นพี่ในสถาบันเดียวกันเคยส่งเข้าประกวด และจัดส่งในรูปแบบ VTR หรือภาพถ่ายการดำเนินโครงการฯ ส่งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคัดเลือกให้เข้ารอบจำนวน 10 ทีม จากนั้นคณะกรรมการเดินทางไปพิจารณาตัดสินการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่เพื่อรับ ถ้วยรางวัล“เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”พร้อมทุนการศึกษารวมเป็นรางวัลมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท

ภายหลังจากคณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผลงานจำนวน 10 ทีมแล้ว กำหนดให้มีการจัดงาน 1 วัน ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะนำเสนอผลงาน (Presentation) พร้อมกับการประกาศผลโดยมีรางวัล ดังนี้

ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท

รองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 25,000 บาท

ชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท

 

4. วันที่-สถานที่ดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 วัน 6 คืน ในระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ (รายละเอียดตามกำหนดการ)

5. ประโยชน์ที่ได้รับ

5.1 เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถเผยแพร่พระราชกรณียกิจและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่สถาบันการศึกษาและสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.2 เยาวชนได้รับองค์ความรู้ในมุมมองใหม่และนวัตกรรมในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสามารถเผยแพร่ต่อไป

5.3 เยาวชนสามารถเป็นเครือข่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลแนวพระราชดำริได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน ข.บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 0-2447-8500 – 6 ต่อ 118 โทรสาร 0-2447-8561

Website : www.rdpb.go.th

Email : rdpbcamp10@gmail.com

ผู้ประสานงาน น.ส.ประทีป ศรีคำ (พี่มิ้น) โทรศัพท์ 092-854-5298

นางณัฎฐ์อภิชญา เดชายศวิชญ์ภาส (พี่ก่อง) โทรศัพท์ 096-769-9182

 

กำหนดการ

โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB camp) รุ่นที่ 10

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

ภายใต้ชื่อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน)

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

08.00 น. เยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
08.30 น. ปฐมนิเทศให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/พูดคุยชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและกติกาค่าย/แนะนำผู้ดูแล
09.00 น. พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10
- ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ กล่าวต้อนรับ
- ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ

09.30 น. การบรรยายพิเศษ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ” โดย ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.
10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม/สร้างความสัมพันธ์) แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ชมวิดีทัศน์และฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

13.40 น. - สวนหกศูนย์ฯ : จำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่งทั่วประเทศ
- ถ่ายภาพหมู่
- นั่งรถรางชมภาพรวมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

 1. น. รับประทานอาหารว่าง ณ ฐานเรียนรู้ (แบ่งเป็น 4 กลุ่ม) ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ
  กลุ่มที่ 1 งานศึกษาและพัฒนาการประมง (ฉีดวัคซีนและผลิตอาหารปลา)
  กลุ่มที่ 2 งานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าว (ทำไอศกรีมข้าวกล้อง)
  กลุ่มที่ 3 งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ (ทำสบู่นมแพะ)
  กลุ่มที 4 งานศึกษาและพัฒนาดิน (ขยายพันธุ์หญ้าแฝก)
 • 17.00 น. รับอุปกรณ์ประจำค่าย/เข้าห้องพัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  19.00 น. สรุปกิจกรรมระหว่างวัน/สันทนาการสร้างความสัมพันธ์
  21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  08.00 น. ออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  09.00 น. ฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
  10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
  10.45 น. เยี่ยมชมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านปลาริมเขื่อน
 • - เดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  13.30 น. เสวนาพิเศษหัวข้อ “คนบันดาลใจ”
 • - เดินชมเส้นทางเดินธรรมชาติ : การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ / การทำฝายฯ / การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
  15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
 • - ทำแนวกันไฟ (เส้นทางเดินชมป่า)
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  19.00 น. สรุปกิจกรรมระหว่างวัน /สันทนาการสร้างความสัมพันธ์
  21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  08.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างความสุข/ประจำวัน
  08.30 น. บรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติ วิธีการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมการถอดบทเรียน (Infographic) เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการในการแสวงหาข้อมูล โดย ดร.โอปอ
  กลับสกุล
  และทีมงานจาก Creative Design
 • 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
  10.45 น. บรรยายพิเศษ (Infographic) (ต่อ)
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น. บรรยายพิเศษภาคทฤษฏีและปฏิบัติการผลิตงาน VTR,VDO Presentation เพื่อการนำเสนอ โดย ผศ.เวทิต ทองจันทร์ และทีมงาน
  14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
  - องค์ประกอบศิลป์ในการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว/มุมกล้อง ขนาดภาพ ในการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.เวทิต ทองจันทร์ และทีมงานจาก (ต่อ)
  17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
  19.00 น. เรียนรู้เรื่องการผลิตงาน โดย ผศ.เวทิต ทองจันทร์ และทีมงาน (ต่อ)
  - การเก็บเสียงสัมภาษณ์/การตัดต่อแบบง่าย/การใส่งานกราฟิกแบบง่าย
  - มอบหมายภารกิจพิเศษ
  21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 • 20 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  เวลา 07.40 น. ออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  เวลา 09.20 น. กล่าวต้อนรับ/ชมวิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ/ฟังบรรยายสรุปเรื่อง การผลิตไม้ดอกสู่ตลาดโลก โดย ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
  เวลา 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  เวลา 10.35 น. ชมภาพรวมการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินแล้วแบ่งกลุ่มเรียนรู้การผลิตพืชตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ

กลุ่มที่ 1 การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กลุ่มที่ 2 การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เมล็ด

กลุ่มที่ 3 การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ใบ

กลุ่มที 4 การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้หัว

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น. เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากดอกไม้ โดย อาจารย์ศิริวัฒน์ เทพคำ
  14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  15.00 น. ฝึกปฏิบัติการผลิตไม้ดอกประเภทหัว (ปลูกแกลดิโอลัส และปทุมมา)
  16.00 น. สรุปการศึกษาดูงาน/เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น (ร้านอาหารพื้นเมือง)
  17.30 น. เดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
  เวลา 19.00 น. บรรยายพิเศษเทคนิคการทำโครงการ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน” โดย นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยการจัดการป่าไม้
  เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  เวลา 08.00 น. เดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปบ้านเกษตรกร จำนวน 4 ราย

กลุ่มที่ 1 นายอุ่นเรือน เกิดสุข (การปลูกพืช 5 ระดับ)

กลุ่มที่ 2 นายศรีอินทร์ อินทร์สัน (การเสียบยอดเสาวรส)

กลุ่มที่ 3 นางวีรา จินะใจ (แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า)

กลุ่มที 4 นางสาวกัญจนา บัวแดง (การทำหัวเชื้อบริสุทธิ์ และการหยอดเชื้อก้อนเห็ด)

 • 09.00 น. ฟังบรรยายและสรุปความเป็นมาฯ
  เวลา 10.00 น. เยาวชนฝึกปฏิบัติ ณ บ้านเกษตรกร
  เวลา 12.00 น. เยาวชนประกอบอาหารรับประทานที่บ้านเกษตรกร
  เวลา 13.00 น. เดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  เวลา 14.00 น. เตรียมนำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษ ธีมงานวัด “ชมหนังกลางแปลง”
  เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
  เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  เวลา 19.00 น. นำเสนอผลงานกลุ่ม /สันทนาการสร้างความสัมพันธ์
  เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ

ณ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  07.30 น. แนะนำรายละเอียดกิจกรรม “จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ”
  08.00 น. ออกเดินทางไปพื้นที่ทำกิจกรรม/ฟังบรรยายความเป็นมาของพื้นที่ทำกิจกรรม
  09.00 น. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมจิตอาสา
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น. ทำกิจกรรมจิตอาสา (ต่อ)
  16.00 น. เดินทางไปบ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด เยี่ยมชมการบริหารจัดการชองชุมชนบ้านโป่งกุ่ม
  17.30 น. กลับที่พัก/รับประทานอาหารเย็น
  วลา 19.00 น. สรุปกิจกรรมระหว่างวัน /สันทนาการสร้างความสัมพันธ์
  21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30 น. พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร
- พิธีมอบเกียรติบัตร
- ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ
- ตัวแทนศูนย์ฯ และสำนักงาน กปร. กล่าวอำลา
- ถ่ายภาพร่วมกัน
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น. เยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

........................................................................................................................................................................................

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ดาวน์โหลด โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10
ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวนเข้าร่วมโครงการฯ
ดาวน์โหลด ใบสมัครแบบทีม
ดาวน์โหลด รายละเอียดบุคคล

ดาวน์โหลด ใบนำเสนอโครงการฯ

ดาวน์โหลด กติกาในการนำเสนอผลงาน  

ดาวน์โหลด  ประกาศผล 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบกิจกรรมประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริฯ

ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10

ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการประเมินการจัดทำโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10