สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กระดานถามตอบ

การส่งเรื่องร้องเรียนโครงการได้อย่างไร

จะสามารถส่งเรื่องร้องเรียนโครงการ ทางเวปไซด์ได้อย่างไร

วสันต์ แสงประกาย (ผู้ใช้ทั่วไป)
สร้าง 24 ส.ค. 61 8:20 น. IP 1.46.65.5

เรียน คุณนงนาฎ กมลสุวรรณ

        สำนักงาน กปร. รับทราบเรื่องแล้ว

วรกร พุ่มเรือง (Admin)
ตอบ 22 ม.ค. 63 14:59 น. IP 10.2.12.4

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง  โครงการตามรอยพระราชดำริ // นำนักเรียนที่ด้อยโอกาศทางการศึกษา ตามแนวตะเข็บชายแดนเข้าไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

         ข้าพเจ้านางนงนาฎ  กมลสุวรรณ ปัจจุบันเป็นครูสังกัดวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ประจำแผนกอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วิทยาลัยเทคนิคดุสิตรับผิดชอบโครงการตามรอยพระราชดำริ โดยนำนักนเรียนที่ด้อยโอกาศทางการศึกษาตามแนวตะเข็บชายแดน เข้าไปศึกษาที่วิทยาลัยฯในแผนกสำรวจ ในปัจจุบัน มีการรับนักเรียนเข้าไปศึกษาหลายรุ่นแล้ว  และมีการบอกเล่าว่า งบค่าใช้จ่ายค่าอาหารของเด็กในโครงการฯ (ที่พักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ) ไม่มีทางกรมไม่อนุมัติยอดเงิน ทำให้ครูที่รับผิดชอบในโครงการนี้ต้องสำรองเงินออกไปก่อน และไม่เพียงพอจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อให้ นักเรียนอยูรอด  และมีการบอกเล่าอีกว่า บางวิทยาลัยฯ ไม่มีผู้เรียนจริง เพียงแค่แอบอ้างชื่อเพื่อของบประมาณ (นักเรียนผี) และ อดีต ผอ.คนเก่าของวิทยาลัยฯได้กล่าวอ้างอีกว่าโครงการตามรอย ฯ นี้ได้ยุติโครงการไปแล้ว  ข้าพเจ้าอยากทราบข้อเท็จจริง ว่าการกล่าวอ้างทั้งหมดมีมูลเหตุเท็จจริงประการใด  และบางกระแสร์ได้กล่าวว่างบมีไปกึงวิทยาลัยเทคนิคดุสิตแล้ว  แต่ รองฝ่ายทรัพย์ฯยักย้ายเงินไปใช้ผิดประเภท ทำให้ไม่มีเงินทุนมาเพื่อจ่ายในโครงการและอ้างว่ากรมฯไม่อนุมัติเงินมา และในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของ วิทยาลัยฯไม่ได้นำผู้เรียนที่ด้อยโอกาศมาศึกษาในวิทยาลัยฯเลย แต่กลับนำผู้เรียนที่มีฐานะดีที่ จ.ชลบุรี มาพักอาศัยและเรียนในวิทยาลัยฯโดยการไปติดต่อนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อจะได้กินหัวคิวจากงบที่จัดสรรมา นักเรียนบางคนใช้โทรศัพท์ที่มีราคาสูงถึง 30,000 บาท เป็นต้น

       ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากทราบข้อเท็จจริงเหล่านั้น  เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง ตามบริบทของโครงการฯ รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ข้าพเจ้าหายสงสัย ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

                                                                  จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                     นางนงนาฎ  กมลสุวรรณ 

                                                ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

                                                  เบอร์โทรศัพท์  02 - 5876597 (บ้าน) 086-993-9866

                                  

นางนงนาฎ กมลสุวรรณ (ผู้ใช้ทั่วไป)
ตอบ 04 ม.ค. 63 14:44 น. IP 202.29.220.6

สำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ขอรบกวนช่วยแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าชื่อโครงการอะไร ที่ตั้งจังหวัดอะไร ค่ะ

จะได้สามารถแจ้งกลับได้ว่าประสานงานหน่วยงานหรือส่วนงานใดที่เกี่ยวข้องค่ะ

วรกร พุ่มเรือง (Admin)
ตอบ 16 พ.ค. 62 13:55 น. IP 10.2.12.4

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่