สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 31 นักเกษตรผู้ตามรอยการพัฒนานำพาผู้คนสู่ความยั่งยืน