สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 32 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เต่างอย จ.สกลนคร