สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอนที่ 28 โครงการสถานี​พัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

ออกอากาศ: 24 สิงหาคม 2564